Hoʻolauna (Introduction)

He keiki noho papa au o Kahana, Oʻahu e noho hoʻokama nei i Hilo, Hawaiʻi. He noiʻi nowelo ʻōlelo a moʻolelo Hawaiʻi o ke koleke ʻōlelo Hawaiʻi ʻo Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani. He haumāna laeʻula au ma ke kālaiʻāina ma Ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa e kālele nei i ke kālaiʻāina ʻōiwi a me ka manaʻo kālaiʻāina.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

(In Progress)   Graduate Certificate. Advanced Women, Gender, and Sexuality Studies. University of Hawaiʻi at Mānoa.

(In Progress)   Doctor of Philosophy (Ph.D.). University of Hawaiʻi at Mānoa. Political Science.

2022   Master of Arts (M.A). University of Hawaiʻi at Mānoa. Political Science.

2022   Master of Arts (M.A). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Language and Literature.

2015   Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Studies and Linguistics.

Nā Paʻina (Published Materials)

  • “He Moʻolelo Ola: Aukahi Hoʻōla ʻŌlelo Hawaiʻi.” Hoʻoponopono ʻia na C. M. Kaliko Baker lāua ʻo Tammy Hailiʻōpua Baker. Ma Moʻolelo: The Foundation of Hawaiian Knowledge. Hawaiʻinuiākea, University of Hawaiʻi Press, 2023.