Hoʻolauna (Introduction)

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

2018   Bachelor of Arts (B.A). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Studies.

Nā Paʻina (Published Materials)

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)