(808) 932-7733

fdamas@hawaii.edu

(808) 932-7651

Haleʻōlelo, room 150

Hoʻolauna (Introduction)

He keiki papa ʻo Kaʻiuokalani no Waiʻanae, ka pohu laʻi hoʻi e waiho ana i ka ʻolu o ke ahe Kaiāulu. He aʻo kāna hana, i ka hula, i ka ʻōlelo, i ke mele. Ua paʻa kāna mau kēkelē laepua a laeoʻo ʻōlelo Hawaiʻi ma ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa a he ʻula mai koe o ka lae. He makua nō hoʻi ʻo Kaʻiuokalani e noke mau ana i ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi i loko o kona hale, i ola hoʻi nā iwi a kau i ka pua aneane. ʻO ke aloha o ka ʻāina a mau loa aku.

Kaʻiuokalani is a native of Waiʻanae, in the serenity of the Kaiāulu wind. He is a student of hula, the Hawaiian language, and Hawaiian music. He obtained both his BA and MA degrees in Hawaiian Language from the University of Hawaiʻi at Mānoa and is currently a PhD Candidate at the University of Hawaiʻi at Hilo in the Hawaiian and Indigenous Langauge and Culture Revitalization Program. Damas is a father who is striving to ensure the viatlity of the Hawaiian language in his household so that it lives on in his family for deacades to come. For the love of this land, for ever and ever!

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

(In Progress)   Doctor of Philosophy (Ph.D.) University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian and Indigenous Language and Culture Revitalization.

2017   Master of Arts (M.A.) University of Hawaiʻi at Mānoa. Hawaiian Language.

2012   Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawaiʻi at Mānoa. Hawaiian Language.

Nā Paʻina (Published Materials)

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)