(808) 932-7741

dkahauna@hawaii.edu

(808) 932-7651

Haleʻōlelo, room 161

Hoʻolauna (Introduction)

ʻO ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi ka mea a Kainani e paʻu aku nei ma Ka Haka ʻUla O Keʻelikōlani, ma loko o kona ʻohana, a ma loko o nā kaiaulu o Hawaiʻi nei. He haku mele a puʻukani hanohano ʻo ia i hāpai i ke mele Hawaiʻi i luna a puni ka honua. ʻO ka ʻōlelo Hawaiʻi a me ke mele ka mea e kākoʻo ana kekahi i kekahi.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

2013   Master of Arts (M.A.) University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Language and Literature.

Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Studies.

Nā Paʻina (Published Materials)

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)