(808) 932-7866

isaac4@hawaii.edu

Haleʻōlelo, room 103, 118

Hoʻolauna (Introduction)

Ua kō he ʻelua B.A. ma ka Haʻawina Hawaiʻi a me ka Huli Kanaka, he M.A. ma ka Moʻokalaleo a ʻŌlelo Hawaiʻi, a ke komo nei i ka papahana kauka he Pāhiahia ʻŌiwi a Hawaiʻi. Nui ka makemake e hoʻōla i ka mauli ola Hawaiʻi ma ka hoʻonaʻauao a hoʻolauleʻa ma ka laupāpaho Hawaiʻi maoli, keu hoʻi ke ala ʻo ke mele. Ua pili mai ke kumuhana o ka pepa laeoʻo i ke mele au hou; ʻo ke mele Hawaiʻi rēgē, a ma laila ka hoihoi ma ka hoʻokani a hoʻolaha ʻana i ka manaʻo Hawaiʻi ma ke mele ʻana ma nā ʻaha mele a me nā hanana Hawaiʻi. Ola ā nui ka mauli ola Hawaiʻi ma nā kaha ā pau.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

(In Progress)   Doctor of Philosophy (Ph.D.). University of Hawaiʻi at Mānoa. Indigenous and Hawaiian Performance Studies.

2021   Master of Arts (M.A.). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Language and Literature.

2017   Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Studies and Anthropology.

Nā Paʻina (Published Materials)

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)