Hiapokeikikane “Hiapo” Perreira, PhD

Associate Professor, Hawaiian Language and Graduate Courses; Program Coordinator: MA Program

(808) 932-7432

hiapokei@hawaii.edu

(808) 932-7651

Haleʻōlelo, room 164

Hoʻolauna (Introduction)

ʻO Hiapokeikikāne Kichie Perreira, he keiki no Kapahulu, Oʻahu, a noho ana i ka ʻāina hoʻokama i Hilo Hanakahi nei he 30 paha makahiki. He kāne na Hanakahi (Kalua), a he mau mākua lāua no Keanokualani lāua me Keakamaluhiwa; i Kapakaua Home o ka laʻi o Kaʻūmana ka ōpū e unoho pū nei. Kia kona mau hoʻoikaika ʻana a pau o kēia nohona kanaka ma luna o ka ʻauamo pū a me ka pai ʻana i ka lāhui ʻōlelo Hawaiʻi i loko o kāna ʻoihana aʻo o ke Kulanui o Hawaiʻi ma Hilo, a pēia pū ma ka papahana hoʻokumu hou ʻo Kauluwao—he papahana hoʻoulu a hoʻoikaika ʻike Hawaiʻi i loko piha o ka ʻōlelo Hawaiʻi no ka pono nui o nā kumu aʻo kula kaiapuni a puni ʻo Hawaiʻi Aloha nei.

Hiapokeikikāne Kichie Perreira is a native of Kapahulu, Oʻahu who has been living in Hilo Hanakahi for some 30+ years. His wife is Hanakahi (Kalua) and they are the parents of Keanokualani and Keakamaluhiwa. They live in their home, Kapakaua Home, in the tranquility of Kaʻūmana. Perreira's entire focus is on lifting up and encouraging the next generation of speakers of the Hawaiian language through his work as an associate professor at the Univerisity of Hawaiʻi at Hilo, as well as through founding the Kauluwao program–a program which aims at growing and further strengthening the understanding of Hawaiian knowledge through the medium of Hawaiian for the overall ebenfit of immersion school teachers across Hawaiʻi.

Ala Hoʻonaʻauao (Educational Background)

2011   Doctor of Philosophy (Ph.D.). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian and Indigenous Language and Culture Revitalization.

2002   Master of Arts (M.A). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Language and Literature.

1993   Bachelor of Arts (B.A.). University of Hawaiʻi at Hilo. Hawaiian Studies.

Nā Hōʻikeʻike a Paʻina (Presentations and Published Materials)

Moʻomōʻali Kālaiʻike (Curriculum Vitae)