Hoʻi i kekahi ʻaoʻao

Ikaaka Nahuewai
ʻIkaʻaka Nāhuewai, Hoʻolaukaʻi Huʻeaʻo a Lumi Laupāpaho

No ke aha ʻoe i koho ai e hele kula ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

Ua koho ihola e hele kula i Ka Haka ʻUla no kuʻu pahuhopu ʻo ka wali o ka ʻōlelo Hawaiʻi a ahuwale ke kō o ka pahuhopu ma ke kālele o ke koleke i ke aʻo ʻōlelo Hawaiʻi ā mikololohua. Ma ka ʻike ʻana hoʻi i ka ʻōlelo mākia o ke koleke, "ʻo ka ʻōlelo ke kaʻā o ka mauli", ua loli piha ke kuanaʻike o koʻu nohona a ua ʻike ʻia ke koʻikoʻi o ka hoʻopaʻa ʻōlelo Hawaiʻi e ola ai ka mauli Hawaiʻi.

He aha ka waiwai o ka hele ʻana i Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

Waiwai ka hele ʻana i Ka Haka ʻUla no ke kahua kālaiʻōlelo a me ke kālaimanaʻo ʻo ke Kumu Honua Mauli Ola i ʻāwili ʻia ma nā haʻawina o nā papa āpau mai ka papahana laepua aʻe i ka laeʻula. He kahua kanaloa hoʻi ia mau hiʻohiʻona e ola ai ka nohona Hawaiʻi au hou, a i kumu hoʻohālikelike kūpono nō hoʻi e hoʻoulu ʻia ai nā alakaʻi Hawaiʻi no nā hanauna o kēia mua aku.

Pehea i ulu ai ʻoe/kou ola ma muli o kou ʻimi ʻana i ka naʻauao ma Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani?

Ua hoʻoulu a hoʻohua kēia papahana i nā pahuhopu i hiki ʻole ai iaʻu ke hoʻomoemoeā mai kinohi mai. Ma ka papahana laeoʻo Moʻokalaleo a ʻŌlelo Hawaiʻi, ua noiʻi aku a kuhi ihola: he ala maoli nō ke mele mauli ola Hawaiʻi e hōʻike ʻia ai ke ola o ka lāhui Hawaiʻ i. ʻĀnō, he hoʻolaukaʻi kumu waiwai ʻōlelo Hawaiʻi au a he moho laeʻula Pāhiahia Hawaiʻi a ʻŌiwi au e hoʻōla nei i ka mauli ola Hawaiʻi ma ke mele a lau pāpaho Hawaiʻi. Ua ulu nui koʻu kuanaʻike ma muli o ka naʻauao ʻana mai i Ka Haka ʻUla.