Kū i ka Mānaleo

Kū i ka Mānaleo

2015-03-11 E hōʻano hou ʻia ana kēia māhele; ʻaʻole paha holopono ma nā wahi a pau i kēia manawa.
2015-03-11 This section is being updated and not all areas may work properly at this time.

Palapala ‘Ae Ho‘ohana ‘Ohina Leo ‘o “Kū I Ka Mānaleo”

User Agreement for Audio Collection “Kū I Ka Mānaleo

Ua wae ‘ia ka nui o kēia ‘ohina leo i kapa ‘ia ‘o Kū I Ka Mānaleo mai loko a‘e o ka ‘ohina leo nui ‘o Ka Leo Hawai‘i, i loa‘a kekahi mau māhele mānaleo Hawai‘i pōkole, ‘a‘ole ‘o ka nīnauele lō‘ihi piha. ‘O ka helu 28 me ka helu 29 o ka ‘ohina ‘o Kū I Ka Mānaleo, na Larry Kimura i hana ka‘awale me kona makua kāne hanauna. Pili nō na‘e nā ‘ōlelo o kēia Palapala ‘Ae Ho‘ohana no ia mau helu ‘elua.
The majority of this audio collection entitled Kū I Ka Mānaleo, was excerpted from the audio library of Ka Leo Hawai‘i to provide short, native Hawaiian speech selections from lengthy interview formats. Items 28 and 29 of the Kū I Ka Mānaleo collection were done separately by Larry Kimura with his grand uncle. All expressed covenants of this User Agreement shall also apply to these two aforementioned items.
Ma kahi o ka ho‘okahi minuke a i ka ‘ekolu minuke paha ka lō‘ihi i mea e kōkua ai i ka ho‘ohana ‘ana ma kekahi ‘ano ha‘awina ho‘olohe no ka lumi a‘o. Ua kapa ‘ia kēlā me kēia wae ‘ana ma kona inoa po‘omana‘o. No laila, he hana kēia no ka ho‘oholomua ‘ana a‘e i ke a‘o ‘ana i ka ‘ōlelo Hawai‘i, ka ‘ike mo‘omeheu a mō‘aukala Hawai‘i paha mai nā kumu ‘ōlelo mānaleo. Aia nō ia mau ma‘i‘o ho‘ohana i ke ki‘inaa‘o a ke kumu a i ‘ole a ka haumāna.
The length of each item is about one to three minutes in order to render conducive their use as audio lessons for class learning. Each item is designated with its own topic heading. The purpose of this collection is to further the learning of the Hawaiian language, the Hawaiian culture and history, from native speaking sources. The methods for teaching or learning this content are the prerogative of each teacher or learner.
Ke ho‘opuka ‘ia kekahi ‘ike o ka ‘ohina leo ‘o Kū I Ka Mānaleo ma kekahi ‘ano, ma loko o kekahi puke paha, he pā sēdē, he ‘atikala paha, a he aha ke ‘ano, no ka ho‘opuka ‘ana i kekahi lehulehu, koi mua ‘ia ka ‘ae maiā Larry Kimura no kēia ‘ano hana a laila e pūlima i kekahi palapala kulekele no ka hō‘oia ‘ana i ke pa‘i ‘ana i ka inoa o ka ‘ohina leo ‘o Kū I Ka Mānaleo a me ka inoa o ke kanaka nāna mai ia ‘ike ma kekahi ‘ano pailaha o ia hana ho‘opuka a kākau paha.
Whenever any information from the audio collection of Kū I Ka Mānaleo is published in any way, such as in a book, a CD, a published article, and such renderings, an approval is required from Larry Kimura for such work and a policy use form shall be signed to insure the printing of the audio collection’s name, Kū I Ka Mānaleo, and the name of the individual the information is obtained from, to appear as credits upon such publication or writing.


Hō‘ike au i ko‘u maopopo a me ka ho‘okō i kēia mau mana‘o i wehewehe ‘ia ma kēia palapala ma ke kāomi ‘ana ma pihi ʻo “ʻAe au” o lalo iho nei. E kaomi iā "Haʻalele" no ka haʻalele ʻana.
I attest to my understanding and adherence to the substance of meaning set forth in this document by pressing the icon “I agree” located below. Press "Cancel" to exit.
ʻAe au Haʻalele
I agree Cancel