Kahuawaiola - Papahana Hoʻomākaukau Kumu Mauli Ola Hawaiʻi

Ka Papahana Kumau

Course Schedule

Nā Koina Komo (Pale 1: Wana‘ao)

Entrance Requirements (Phase 1: Wana‘ao)Kauwela (Pale 2: Kahikole)
Ma Ke Kulanui o Hawai‘i ma Hilo.
 1. KED 620 (3) Paepae Ho‘ona‘auao no ke Kula Mauli Ola
 2. KED 621 (2) Mākau ‘Ōlelo no ke Kula Mauli Ola
 3. KED 623 (2) Pilikanaka no ke Kula Mauli Ola
 4. KED 625 (1) Mākau Kino no ke Kula Mauli Ola
 5. KED 626 (2) ‘Epekema no ke Kula Mauli Ola
 6. KED 627 (2) Makemakika no ke Kula Mauli Ola
 7. KED 628 (1) Pāheona no ke Kula Mauli Ola
Summer Session (Phase 2: Kahikole)
At the University of Hawai‘i at Hilo.
 1. KED 620 (3) Foundations for Hawaiian Medium Education
 2. KED 621 (2) Language Arts in Hawaiian Medium Education
 3. KED 623 (2) Social Studies in Hawaiian Medium Education
 4. KED 625 (1) Physical Education in Hawaiian Medium Education
 5. KED 626 (2) Science in Hawaiian Medium Education
 6. KED 627 (2) Math in Hawaiian Medium Education
 7. KED 628 (1) Arts in Hawaiian Medium EducationHā‘ulelau (Pale 3: Kahikū)
Ma nā kula a‘oākumu a ma ke kulanui (ma HITS).
 1. KED 641 (9) Aʻoākumu I
 2. KED 642 (3) Seminā Aʻoākumu I
Fall Semester (Phase 3: Kahikū)
In-school sites and at UH Hilo (ma HITS).
 1. KED 641 (9) Hawaiian Medium Field Experience I
 2. KED 642 (3) Hawaiian Medium Field Experience Seminar IKupulau (Pale 4: Kaulolo)
Ma nā kula a‘oākumu a ma ke kulanui (ma HITS).
 1. KED 643 (9) Aʻoākumu II
 2. KED 644 (3) Seminā Aʻoākumu II
Spring Semester (Phase 4: Kaulolo)
In-school sites and at UH Hilo (ma HITS).
 1. KED 643 (9) Hawaiian Medium Field Experience II
 2. KED 644 (3) Hawaiian Medium Field Experience Seminar IINā Papa Kahuawaiola


Kahuawaiola Course Descriptions


KED 620
Paepae Ho‘ona‘auao no ke Kula Mauli Ola
(3 ‘ai)

KED 620
Foundations for Hawaiian Medium Education
(3 credits)

‘O ka pahuhopu nui o ka papa, ‘o ia ho‘i ke a‘o i nā pahuhopu ho‘ona‘auao Mauli Ola Hawai‘i no nā papa i a‘o ‘ia i loko o ka ‘ōlelo a mo‘omeheu Hawai‘i a me nā kāko‘o mo‘omeheu, ke kālaimana‘o a‘o, ka mō‘aukala a pēlā pū nā kānāwai kāko‘o i kēia ‘ano kula ‘ana. ‘O kekahi kālele o kēia papa, ‘o ia nā ka‘akālai a‘o a me nā ‘ike kahua a‘o e pono ai ka ho‘olālā ha‘awina, ka ho‘omohala ha‘awina, ke a‘o a me ka loiloi ‘ana i ke a‘o a nā haumāna kaiapuni Hawai‘i. Aʻo ‘ia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. Koina komo: ka ‘ae a ka ke Koleke. Kaha: A-F.

Goals of Hawaiian medium education and their cultural, philosophical, historical and legal bases. Basic tools for planning, developing, delivering and evaluating instruction of Hawaiian speaking children including techniques for management and age-appropriate development from a Hawaiian cultural base. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the College. Grade: A-F.KED 621
Mākau ʻŌlelo no ke Kula Mauli Ola
(2 ‘ai)

KED 621
Language Arts in Hawaiian Medium Education
(2 credits)

Ke a‘o heluhelu me ke kākau a me nā mākau pili pū, ‘o ia ho‘i, ka mākau maopopo ‘ōlelo me ka mākau ‘ōlelo waha. Ke a‘o ‘ana i nā ‘ōlelo ‘ē, e like me ka ‘ōlelo Beretānia, i nā haumāna i pa‘a mua ka mākau heluhelu Hawai‘i. Ka ho‘ohana ‘ana a me ke a‘o ‘ana i nā mo‘okalaleo waha a kākau ma nā hana keaka. Aʻo ‘ia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. Koina komo: ka ‘ae a ke Koleke. Kaha: A-F.

Literacy in Hawaiian and associated comprehension and speaking skills. Teaching other languages, including English, to Hawaiian-literate students. Use and teaching of oral and written literature in dramatized presentations. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the College. Grade: A-F.KED 623
Pilikanaka no ke Kula Mauli Ola
(2 ‘ai)

KED 623
Social Studies in Hawaiian Medium Education
(2 credits)

Ke a‘o i nā mea nui o ka ha‘aliu launa kanaka ‘ana o ka pōhai kūloko a me ka pōhai honua a me nā hana ma‘amau o ka nohona e pā nei ke ola o nā keiki ‘ōlelo Hawai‘i a me ko lākou mau ‘ohana. Ho‘ohui ‘ia ka pilikanaka a me nā mākau ola mai ke kuana‘ike o ka mō‘aukala a me ka mo‘omeheu Hawai‘i. Aʻo ‘ia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. Koina komo: ka ‘ae a ke Koleke. Kaha: A-F.

Major local and global social processes that affect the lives of Hawaiian speaking children and their families. Integration of social studies and practical arts with a Hawaiian historical and cultural perspective. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the College. Grade: A-F.KED 625
Mākau Kino no ke Kula Mauli Ola
(1 ‘ai)

KED 625
Physical Education in Hawaiian Medium Education
(1 credit)

Ke a‘o i ka hō‘ike ‘ana i nā mana‘o a me nā ha‘awina o ka na‘au ma nā hana like ‘ole, ‘o ka puolo, ka pāheona, ka hula, ka mākau kino a me ka ‘enehana kamepiula. Ke a‘o ‘ana i ka mahalo i ia ‘ano hō‘ike ‘ana a me kona ho‘ohana ‘ia ‘ana ma nā hana ku‘una Hawai‘i. Aʻo ‘ia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. Koina komo: ka ‘ae a ke Koleke. Kaha: A-F.

Group and individual expression to convey thoughts and emotions through various media including music, fine arts, dance, fitness and computer technology. Understanding and appreciation of such expressions and their integration in Hawaiian tradition. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the College. Grade: A-F.KED 626
‘Epekema no ke Kula Mauli Ola
(2 ‘ai)
KED 626
Math and Science in Hawaiian Medium Education
(2 credits)

Ke a‘o i ka ‘epekema ma loko o ka ‘ōlelo a mo‘omeheu Hawai‘i. Nā ki‘ina hana no ke a‘o ‘ana i ka ma‘i‘o, ho‘omākalakala polopolema, ‘imi hā‘ina a no‘ono‘o loi i nā haumāna ‘ōlelo Hawai‘i. Aʻo ‘ia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. Koina komo: ka ‘ae a ke Koleke. Kaha: A-F.

Scientific concepts within a Hawaiian cultural and environmental framework. Techniques for teaching content, problem solving and critical thinking to Hawaiian speaking children. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the College. Grade: A-F.KED 627
Makemakika no ke Kula Mauli Ola
(2 ‘ai)
KED 627
Math in Hawaiian Medium Education
(2 credits)

Ke a‘o i ka makemakika ma loko o ka ‘ōlelo a mo‘omeheu Hawai‘i. Nā ki‘ina hana no ke a‘o ‘ana i ka ma‘i‘o, ho‘omākalakala polopolema, ‘imi hā‘ina a no‘ono‘o loi i nā haumāna ‘ōlelo Hawai‘i. Aʻo ‘ia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. Koina komo: ka ‘ae a ke Koleke. Kaha: A-F.

Mathematical concepts within a Hawaiian cultural and environmental framework. Techniques for teaching content, problem solving and critical thinking to Hawaiian speaking children. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the College. Grade: A-F.KED 628
Pāheona no ke Kula Mauli Ola
(1 ‘ai)
KED 628
Arts in Hawaiian Medium Education
(1 credits)

Ke a‘o i ka hō‘ike ‘ana i nā mana‘o a me nā ha‘awina o ka na‘au ma nā hana like ‘ole, ‘o ka puolo, ka pāheona, a me ka hula. Ke a‘o ‘ana i ka mahalo i ia ‘ano hō‘ike ‘ana a me kona ho‘ohana ‘ia ‘ana ma nā hana ku‘una Hawai‘i. Aʻo ‘ia ma ka ‘ōlelo Hawai‘i. Koina komo: ka ‘ae a ke Koleke. Kaha: A-F.

Group and individual expression to convey thoughts and emotions through various media including music, fine arts, and dance. Understanding and appreciation of such expressions and their integration in Hawaiian tradition. Conducted in Hawaiian. Pre: permission from the College. Grade: A-F.KED 641
A‘oākumu I
(9 ‘ai)

KED 641
Hawaiian Medium Field Experience I
(9 credits)

Ke komo maoli i ke aʻo ma nā pōʻaiapili like ʻole o ke kula mauli ola. Ke aʻo ʻana i nā mākau haʻawina ma o nā kaʻakālai aʻo me nā kaʻina aʻo e pono ai nā haumāna. Koi ʻia ke komo ma ka puka/puka ʻole. Aʻo ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: hoʻokō ʻia ka papa KEd 620, 621, 622, 623 a me ka 624; kāinoa no ka KEd 642 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Practical experience and application of teaching methods and strategies in content areas in Hawaiian medium schools. Must be taken credit/no credit. Conducted in Hawaiian. Pre: completion of KEd 620, 621, 622, 623, and 624; concurrent enrollment in KEd 642 and permission from the Division.KED 642
Seminā A‘oākumu I
(3 ‘ai)

KED 642
Hawaiian Medium Field Experience I Seminar
(3 credits)

Nā ālaina ma ka haʻapili paepae manaʻo ma ka hoʻoili ʻana i ka hoʻonaʻauao ma o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi. Ka pilina ma waena o ka papa e aʻo ʻia ana ma loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi a me kona kula. Koi ʻia ke komo ma ka puka/puka ʻole. Aʻo ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: kāinoa no ka KEd 641 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Problems in application of theory in the delivery of instruction in Hawaiian medium classrooms. The interface between the Hawaiian medium classroom and English medium classrooms of an individual school. Must be taken credit/no credit. Conducted in Hawaiian. Pre: concurrent registration in KEd 641 and permission from the Division.KED 643
A‘oākumu II
(9 ‘ai)

KED 643
Hawaiian Medium Field Experience II
(9 credits)

Ke kau ʻelua o ke aʻoākumu no nā papa i aʻo ʻia i loko o ka ʻōlelo a moʻomeheu Hawaiʻi. Koi ʻia ke komo ma ka puka/puka ʻole. Aʻo ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: kāinoa no ka KEd 644 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Supervised teaching in Hawaiian medium schools. Must be taken credit/no credit. Conducted in Hawaiian. Pre: concurrent registration in KEd 644 and permission from the Division.KED 644
Seminā A‘oākumu II
(3 ‘ai)

KED 644
Hawaiian Medium Field Experience Seminar II
(3 credits)

Nā nīnau nui ma ka hoʻoili, hoʻokele, a kākoʻo i ka hoʻonaʻauao kaiapuni Hawaiʻi. Koi ʻia ke komo ma ka puka/ puka ʻole. Aʻo ʻia ma ka ʻōlelo Hawaiʻi. Koina komo: kāinoa no ka KEd 643 i ke kau hoʻokahi a me ka ʻae a ka Mokuna Haʻawina Hawaiʻi.

Issues in the delivery, administration, and support of Hawaiian medium education. Must be taken credit/no credit. Conducted in Hawaiian. Pre: concurrent registration in KEd 643 and permission from the Division.