Missing Fragment: SUBNAV-mk-haw

Nā Maina a me Nā Palapala Hōʻoia

He 23 i ka 26 hola ʻai ko nā maina, a he 24 i ka 26 hola ʻai ko nā palapala hōʻoia. E pono ke kaha "C" a ʻoi ma nā hola ʻai a pau.

Nā Koina

‘A‘ole e helu ‘ia ma ‘ō aku o ka ‘elua papa e kō ai nā mea ‘ekolu a pau ma lalo iho nei:

  1. ka maina Ha‘awina Hawai‘i,
  2. ka Palapala Hō‘oia ‘Ōlelo Hawai‘i a me
  3. ka Palapala Hō‘oia Mo‘omeheu Hawai‘i.

‘A‘ole ho‘i e helu ‘ia ma ‘ō aku o ka ‘ekolu papa e kō ai ‘elua o nā mea ma luna a‘e nei.

‘A‘ole hiki i nā haumāna o ka papahana B.A. ma ka Ha‘awina Hawai‘i ke ‘imi i nā palapala e hō‘ike ‘ia ma luna a‘e a pēlā pū nō ho‘i nā maina, ‘oiai ua hana ‘ia kēia mau papahana no nā haumāna ma nā papahana kēkelē ‘ē a‘e.