Papahana Ho‘omākaukau Kumu ‘Ōiwi ‘o Kahuawaiola

Kahuawaiola Indigenous Teacher Education Program

‘O ka papahana ho‘omākaukau kumu ‘ōiwi ‘o Kahuawaiola, he polokalamu mulipuka ‘ekolu kau kona lō‘ihi i kükulu ‘ia no ka ho‘omākaukau ‘ana i nā kumu Mauli Ola Hawai‘i no ka ho‘ona‘auao ma o ka ‘ōlelo Hawai‘i, no nā polokalamu a‘o ‘ōlelo a mo‘omeheu Hawai‘i a no nā kula e lawelawe ana no nā haumāna kuana‘ike Hawai‘i. ‘Åpono piha ‘ia ‘o Kahuawaiola e ka ‘Ahahui Kaumoku‘āina o nā Luna Ho‘okele Moku‘āina o nā Polokalamu Ho‘omākaukau Kumu. Ma ka ho‘okō piha ‘ana o nā haumāna i nā koina a pau o ka papahana e kō ai kekahi o nā koina Laikini Kumu A‘o Paekomo a ka Papa Ho‘okele Ana Ho‘ohālike Kumu.

Kahuawaiola is a program delivered primarily through the medium of Hawaiian, specifically designed to prepare Mauli Ola Hawai‘i (Hawaiian identity nurturing) teachers of the highest quality to teach in Hawaiian language medium schools, Hawaiian language and culture programs in English medium schools, and schools serving students with a strong Hawaiian cultural background. Kahuawaiola is accredited by the National Association of State Directors of Teacher Education Certification. Upon successful completion of all program requirements, graduates will qualify for an institutional recommendation to the Hawai‘i Teacher Standards Board for licensure.

E heluhelu e pili ana iā Kahuawaiola... ma ka paena Kahuawaiola.

Read more about Kahuawaiola... at its own page.